دسته بندی علمی – پژوهشی : ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار …

۰۴۲/۰

همچنانکه ملاحظه می شود، از متغیرهای مستقل (سفارشی سازی۹۴، درآمد۹۴، رقابت۹۴) تنها دومتغیر سفارشی سـازی۹۴ و رقابت ۹۴ در مدل باقیـمانده اند. در مجموع ایـن دو متغیـر نزدیـک به ۸۰ درصد از تغیـیـرات موفقیت روزنامه آنلاین را تبیـیـن می کنند. مقدار ضریب F و وزن بتا اهمیت دو متغیر باقیمانده را مشخص می کنند. با توجه به سطح معنی داری مقدار محاسبه شده برای ضریب F (000/0 sig =، ۷۲۷/۵۷ F=) نیز مشخص شده است که ترکیب خطی متغیر مستقل سفارشی سازی۹۴ و رقابت۹۴ به شیوه معنی داری قادر به تبیین و پیش بینی تغییرات متغیر وابسته است.
این نتیجه نشان می دهد که اولاً از میان متغیرهای مستقل، سفارشی سازی۹۴ و درآمد۹۴ در تبیین موفقیت روزنامه آنلاین نقش بارزی دارند. ثانیاً سفارشی سازی۹۴ به عنوان یکی از متغیرهای اصلی بیش از عناصر دیگر در موفقیت روزنامههای آنلاین تأثیرگذار است.
تحلیل تکمیلی
در این قسمت تفاوت روزنامه ها (همشهری، جام جم و انلاین) در متغیرهای تحقیق را مشخص می کنیم. لذا بعنوان مثال می توان فرض صفر و یک را برای متغیر اهداف بصورت زیر نوشت:
H0: میانگین نمرات محیط بازار (اکنون) در روزنامه ها یکسان است.
H1: حداقل میانگین نمرات محیط بازار (اکنون) در یکی از روزنامه ها متفاوت از بقیه است.
جدول زیر، نتیجه آزمون F را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، سطح معناداری تمامی متغیرها کمتر از سطح خطا یعنی ۰۵/۰ قرار دارد. بعبارت دیگر معناداری آزمون F تایید می شود. در نتیجه حداقل بین دو مورد از گروه ها تفاوت میانگین وجود دارد.
جدول ۹-۴آزمون ANOVA

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

جمع مربعات درجه ازادی میانگین مربعات f sig
محیط بازار (اکنون) بین گروهی ۱٫۳۳۳ ۲ .۶۶۷ ۱۵٫۹۶۱ .۰۰۰
درون گروهی ۱٫۱۲۸ ۲۷ .۰۴۲
کل ۲٫۴۶۱