سایت مقالات فارسی – ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه های برخط مورد …

۳۳۵/۰

**۰۶۹/۴

۷۱۵/۰

تجربه در نشر (۱۳۹۴)

۵۸۰/۰

**۲۶۸/۵

سطح سفارش سازی (۱۳۹۴)

۴۱۴/۰

**۹۱۲/۴

آیا محیط بازار (۱۳۹۴)

۳۹۷/۰

**۰۵۳/۲

با توجه به ضریب مسیر ۳۳۵/۰ بین منابع درآمدی (۱۳۹۴) و موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین و همچنین آماره t به مقدار ۰۶۹/۴ می توان گفت: منابع درآمدی (۱۳۹۴) در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه ششم پژوهش معنادار می باشد و تایید می شود.
با توجه به ضریب مسیر ۵۸۰/۰ بین تجربه در نشر (۱۳۹۴) و موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین و همچنین آماره t به مقدار ۲۶۸/۵ می توان گفت: تجربه در نشر (۱۳۹۴) در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه هفتم پژوهش معنادار می باشد و تایید می شود.
با توجه به ضریب مسیر ۴۱۴/۰ بین سطح سفارش سازی (۱۳۹۴) و موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین و همچنین آماره t به مقدار ۹۱۲/۴ می توان گفت: سطح سفارش سازی (۱۳۹۴) در سطح اطمینان ۹۵ درصد بر موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه هشتم پژوهش معنادار می باشد و تایید می شود.
با توجه به ضریب مسیر ۳۹۷/۰ بین محیط بازار (۱۳۹۴) و موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین و همچنین آماره t به مقدار ۰۵۳/۲ می توان گفت: محیط بازار (۱۳۹۴) در سطح اطمینان ۹۵ درصد بر موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه نهم پژوهش معنادار می باشد و تایید می شود.
مقدار ضریب تعیین چندگانه () برابر ۷۱۵/۰ شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل را بررسی می کند. بر این اساس متغیرهای های مستقل روی هم رفته توانسته اند ۷۱ درصد از تغییرات موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین را پیش بینی کنند، ۲۹ درصد باقیمانده خطای پیش بینی می باشد.
۴-۴ رگرسیون تک متغیره
بعد از بررسی تاثیر متغیرهای مستقل در متغیر وابسته با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی حال با استفاده از رگرسیون تک متغیره به بررسی تاثیر متغیرهای مستقل به صورت جداگانه بر متغیر وابسته استفاده می شود.
جدول ۸-۴ خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون تک متغیره

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

متغیر (های) مستقل ضریب استاندارد (Beta) آماره t