پژوهش – ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه های …

تجربه در نشر (اکنون)

۶۲۰/۰

**۳۰۶/۸

سطح سفارش سازی (اکنون)

۳۴۹/۰

**۲۸۹/۴

محیط بازار (اکنون)

۲۲۷/۰

**۹۰۷/۲

با توجه به ضریب مسیر ۳۳۲/۰ بین منابع درآمدی (اکنون) و موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین و همچنین آماره t به مقدار ۷۷۲/۴ می توان گفت: منابع درآمدی (اکنون) در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش معنادار می باشد و تایید می شود.
با توجه به ضریب مسیر ۵۸۹/۰ بین اهمیت اهداف و موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین و همچنین آماره t به مقدار ۳۲۵/۳ می توان گفت: اهمیت اهداف در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه دوم پژوهش معنادار می باشد و تایید می شود.
با توجه به ضریب مسیر ۶۲۰/۰ بین تجربه در نشر (اکنون) و موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین و همچنین آماره t به مقدار ۳۰۶/۸ می توان گفت: تجربه در نشر (اکنون) در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه سوم پژوهش معنادار می باشد و تایید می شود.
با توجه به ضریب مسیر ۳۴۹/۰ بین سطح سفارش سازی (اکنون) و موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین و همچنین آماره t به مقدار ۲۸۹/۴ می توان گفت: سطح سفارش سازی (اکنون) در سطح اطمینان ۹۵ درصد بر موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه چهارم پژوهش معنادار می باشد و تایید می شود.
با توجه به ضریب مسیر ۲۲۷/۰ بین محیط بازار (اکنون) و موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین و همچنین آماره t به مقدار ۹۰۷/۲ می توان گفت: محیط بازار (اکنون) در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه پنجم پژوهش معنادار می باشد و تایید می شود.
مقدار ضریب تعیین چندگانه () برابر ۷۲۷/۰ شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل را بررسی می کند. بر این اساس متغیرهای مستقل روی هم رفته توانسته اند ۷۲ درصد از تغییرات موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین را پیش بینی کنند، ۲۸ درصد باقیمانده خطای پیش بینی می باشد.
شکل ۳-۴ مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر
شکل ۴-۴ مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری ضرایب(t-value)
سوال ششم: آیا تجربه در نشر (۱۴۹۴) در موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین موثر است؟
سوال هفتم: آیا منابع درآمدی (۱۳۹۴) در موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین موثر است؟
سوال هشتم: آیا سطح سفارش سازی (۱۳۹۴) در موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین موثر است؟
سوال نهم: آیا محیط بازار (۱۳۹۴) در موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین موثر است
جدول ۷-۴ ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

متغیر مستقل ضریب مسیر () آماره t
منابع درآمدی (۱۳۹۴)