مقاله – ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه های برخط مورد …

سطح سفارشی سازی (۱۳۹۴)

**۸۸۲/۰

۰۰۰/۰

سطح معنی داری ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش p<0.05* p<0.01**

همانطوری که در جدول مشاهده می شود متغیرهای تجربه در نشر (اکنون)، تجربه در نشر (۱۳۹۴)، منابع درآمدی (اکنون)، منابع درآمدی (۱۳۹۴)، سطح سفارشی سازی (اکنون)، سطح سفارشی سازی (۱۳۹۴) در سطح اطمینان ۹۹ درصد با موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین ارتباط مثیت و معناداری دارند. و متغیرهای اهمیت هدف، محیط بازار (اکنون)، محیط بازار (۱۳۹۴) در سطح اطمینان ۹۵ درصد با موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین ارتباط مثیت و معناداری دارند.
۳-۳-۴٫ روش حداقل مربعات جزئی
به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش کمترین توان دوم جزیی استفاده شده است. روش حداقل مربعات جزئی که در بحث الگوسازی رگرسیونی آنرا با PLSR نیز معرفی می کنند، یکی از روشهای آماری چند متغیره محسوب می شود که بوسیله آن می توان علی رغم برخی محدودیت ها مانند: نامعلوم بودن توزیع متغیر پاسخ، وجود تعداد مشاهدات کم و یا وجود خودهمبستگی جدی بین متغیرهای توضیحی؛ یک یا چند متغیر پاسخ را به طور همزمان در قبال چندین متغیر توضیحی الگوسازی نمود.
شکل ۱-۴ مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر
شکل ۲-۴ مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری ضرایب(t-value)
۴-۳-۴٫ آزمون سوالات تحقیق
سوال اول: آیا منابع درآمدی (اکنون) در موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین موثر است؟
سوال دوم: آیا اهمیت اهداف در موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین موثر است؟
سوال سوم: آیا تجربه در نشر (اکنون) در موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین موثر است؟
سوال چهارم: آیا سطح سفارش سازی (اکنون) در موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین موثر است؟
سوال پنجم: آیا محیط بازار (اکنون) در موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین موثر است؟
جدول ۶-۴ ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: موفقیت کسب و کار روزنامه های آنلاین)

متغیر مستقل ضریب مسیر () آماره t
منابع درآمدی (اکنون) ۳۳۲/۰ **۷۷۲/۴ ۷۲۷/۰
اهمیت اهداف ۵۸۹/۰ **۳۲۵/۳