ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار …

بخش نخست این پرسشنامه به وجه شرایط رقابتی یک روزنامه آنلاین میپردازد که خود شامل ۱۷ پرسش میباشد. لازم به ذکر است که در هر کدام از این پرسشها از پاسخدهندهها خواسته شده است که این شرایط را با توجه به وضع واقعی موجود و وضع بسیار محتمل روزنامه آنلاین در سال ۱۳۹۴ جواب دهند. در واقع هر کدام از این ۱۷ سوال به دو بخش «اکنون» و «۱۳۹۴» تقسیم شدهاند و مجموعاً ۳۴ سوال را تشکیل میدهند.
بخش دوم این پرسشنامه به موضوع اهداف کسب و کار میپردازد که شامل ۱۶ سوال میباشد. در این بخش از سوالات هم از پاسخدهندگان خواسته شده است که نظر خود را در مورد هر کدام از گرازههای تحقیق در بخش اهداف کسب و کار ذکر نمایند و در ادامه، در بخش دوم هر سوال به این سوال پاسح دهند که آیا به خوبی به این هدف رسیدهاند یا خیر. در مجموع این بخش از سوالات هم شامل ۱۶ سوال دو بخشی است که مجموعاً ۳۲ سوال را تشکیل میدهند.
بخش سوم این سوالات سطح سفارشیسازی هر کدام از روزنامهها را مورد بررسی قرار میدهد. این بخش شامل ۱۶ پرسش میباشد که مانند بخش نخست (شرایط رقابتی)، به بررسی دو قسمت «اکنون» و «۱۳۹۴» میپردازد. در پرسش نخست این بخش از پاسخدهنده خواسته شده است که در صورت انتخاب گزینه «کاملاً موافقم» در هر دو قسمت «اکنون» و «۱۳۹۴»، از پاسخ دادن به بقیه سوالات در بخش ۳ خودداری نماید و به سراغ بخش ۴ برود، در غیر این صورت میتواند به بقیه سوالات در این بخش پاسخ دهد.
بخش چهارم این پرسشنامه به بررسی منابع درآمدی میپردازد. این بخش هم شامل ۱۴ سوال میباشد که هر کدام به دو قسمت «اکنون» و «۱۳۹۴» تقسیم میگردند و مجموعاً ۲۸ سوال را تشکیل میدهند. در این بخش هم به مانند بخش ۳ از پاسخدهندگان خواسته شده است که در صورت انتخاب گزینه «کاملاً موافقم» در هر دو قسمت سوال نخست، از پاسخ دادن به بقیه سوالات این بخش خودداری نمایند و در غیر این صورت به ادامه سوالات این بخش پاسخ دهند. لازم به ذکر است که در قسمت ۱۴ بخش ۴ سوالات از پاسخدهندگان خواسته شده بود که میزان بودجه اختصاصی خود در هر یک از بخشهای درآمدزای روزنامه آنلاین خود را به صورت درصدی در زمان حال و در سال ۱۳۹۴ ذکر نمایند.
در پایان توضیحات راجعبه پرسشنامه این پژوهش باید این نکته را هم ذکر کرد که به منظور کسب اطلاعات دقیقتر و همچنین تعدیل و تحلیل کردن نتایج تحقیق و همچنین استفاده از نظرات مجریان روزنامههای آنلاین در ایران، در کنار پرسشنامه مذکور از یک پرسشنامه تشریحی نیز بهرهبرداری شد که برگرفته از پژوهش پروفسور مارکو ساکسیاروی است. نتایج این مصاحبهها که به صورت مستقیم و توسط پژوهشگر تحقیق حاضر انجام گرفته است، در فصل پنجم این پژوهش بیان خواهد شد.
۶-۳ روایی پرسشنامه
منظور از روایی[۲۳۹] این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی این که هم دادههای گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم این که بخشی از دادههای مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد (حافظنیا، ۱۳۸۸). به عبارت دیگر، مفهوم اعتبار به این سؤال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد ویژگی مورد نظر را میسنجد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۶). در این پژوهش روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اساتید راهنما و مشاور و همچنین چند تن از دانشجویان مقطع دکتری مورد بررسی قرار گرفته است. پرسشنامه مورد استفاده استاندارد است. لازم به ذکر است که این پرسشنامه از پژوهش پروفسور مارکو ساکسیاروی در زمینه روزنامههای آنلاین با موضوع سفارشیسازی و محیط بازار، از دانشکده اقتصاد هلسینکی، دپارتمان مدیریت و علوم سیستمهای اطلاعاتی برگرفته شده است.
۷-۳ پایایی پرسشنامه
پایایی[۲۴۰] عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود (حافظنیا، ۱۳۸۸). به عبارت دیگر، پایایی با این امر سروکار دارد که ابزار اندارهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۶). در این پژوهش، برای برآورد پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. در واقع، در پرسشنامه‌هایی که پاسخ‌های چند گزینه‌ای دارند، استفاده از فرمول ضریب آلفای کرونباخ توصیه شده است. آلفای کرونباخ بین صفر و یک محاسبه می گردد که هر چه مقدار آن به یک نزدیکتر باشد، نشاندهنده اعتبار بالاتر پرسشنامه است. رابطه آلفای کرونباخ عبارت است از:
n = تعداد سئوالات
= ضریب آلفای کرونباخ
= انحراف معیار سئوال
= انحراف معیار کل پرسشنامه
در این پژوهش هم با توجه به موارد بالا برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بهره برده شده است که نتایج آن را در ذیل شاهد هستید:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

متغیرها میزان آلفای کرونباخ
تجربه در نشر (اکنون) ۷۸۷/۰
تجربه در نشر (۱۳۹۴) ۷۲۵/۰
اهمیت هدف ۸۲۳/۰
منابع درآمدی (اکنون) ۷۵۳/۰
منابع درآمدی (۱۳۹۴) ۸۴۲/۰