ارزیابی و رای

شکل 4-16 ارزیابی رنگ تیمارها
اعدادی که دارای حروف یکسان می باشند به لحاظ آماری دارای اختلاف معنی دار نمی باشند(05/0

در فاکتور بو، پانلیست ها بیشترین و کمترین امتیاز را به ترتیب به تیمار آبگیری شده با آب نمک و سرخ شده در دمایC˚170 و نمومه پوشش داده شده با بالنگو و سرخ شده در دمایC˚150داده اند که با یکدیگر اختلاف معنی داری داشته اند(05/0P<) و در مجموع مابقی تیمارها از این نظر اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند(05/0اعدادی که دارای حروف یکسان می باشند به لحاظ آماری دارای اختلاف معنی دار نمی باشند(05/0

در مورد فاکتور بافت، اختلاف معنی داری بین تیمارهای پوشش داده و سرخ شده با بالنگو در دمایC˚150 به عنوان ضعیف ترین تیمار و نمونه آبگیری شده با آب نمک و سرخ شده در دمایC˚170به عنوان نمونه برتر وجود دارد (05/0P<).(شکل 4-18 ) شکل 4-18 ارزیابی بافت تیمارها
اعدادی که دارای حروف یکسان می باشند به لحاظ آماری دارای اختلاف معنی دار نمی باشند(05/0

از لحاظ فاکتور پذیرش کلی با توجه به آزمون حسی 5 نقطه ای و نظر پانلیست ها در این فاکتور نمونه شاهد سرخ شده در دمای C˚190و C˚150 و سپس نمونه پوشش داده و سرخ شده با بالنگو در دمایC˚170 با دریافت بالاترین امتیازات به عنوان مطلوب ترین تیمارها انتخاب گردیدند. (شکل 4-19 )

شکل 4-19 ارزیابی میزان مقبولیت کلی تیمارها
اعدادی که دارای حروف یکسان می باشند به لحاظ آماری دارای اختلاف معنی دار نمی باشند(05/0

  دانلود پایان نامه درباره روش یادگیری مشارکتی و مولفه های فراشناخت

فصل پنجم
نتیجه گیری کلی و پیشنهادات
هدف از این مطالعه امکان سنجی استفاده از صمغ کاراگینان و بالنگو و آبگیری اسمزی با نمک و آب نمک برای فیله ماهی کپور طلایی در دماهای مختلف با هدف کاهش جذب روغن و بهبود دیگر پارامترهای کیفی محصول نهایی بوده است.
آبگیری اسمزی با نمک جذب روغن فیله ها را در تمام دماها به طور چشمگیری افزایش داد. همچنین آبگیری اسمزی با نمک موجب از دست رفتن رطوبت زیادی در فیله ها شده است، بنابراین آبگیری اسمزی با نمک نمی تواند پیش تیمار مناسبی جهت کاهش جذب روغن در فیله ماهی باشد و توصیه می شود از این پیش تیمار در جهت کاهش محتوای روغن طی سرخ کردن فیله ماهی کپورطلایی استفاده نشود.
آبگیری اسمزی با آب نمک در دماهای 150 و Cº 170 تیمار مناسبی جهت کاهش جذب روغن و کاهش از دست دادن رطوبت می باشد ولی در دمای بالا به علت اینکه میزان جذب روغن را افزایش می دهد نمی تواند تیمار مناسبی جهت کاهش جذب روغن باشد.
پوشش با صمغ بالنگو جذب روغن را در تمام دماها کاهش داد و پوشش مناسبی جهت کاهش جذب روغن بویژه در دماهای پائین می باشد. همچنین صمغ بالنگو تیمار مناسبی جهت کاهش اتلاف رطوبت در دماهای 150 و Cº 170 بود. با اینحال صمغ بالنگو در دمای بالا پوشش چندان مناسبی جهت حفظ محتوای رطوبت نیست و نمی تواند پوشش کارامدی به منظور حفظ رطوبت در دمای بالا باشد.
بهترین تیمار، در این تحقیق پوشش با صمغ کاراگینان بود که در تمامی دماها جذب روغن را کاهش داد و کمترین جذب روغن را در بین تمام تیمارها داشت. همچنین پوشش با صمغ کاراگینان نرخ از دست دادن رطوبت را در تمامی دماها کاهش و کمترین میزان از دست دادن رطوبت را در بین تمام تیمارها داشت.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.