ارزش بازار سهام و جداول مربوط به

 
 
0.000
0.08731
0.49703
قطعات خودرو
گچ و سیمان
0.001
0.08952
0.29091-
مواد دارویی
 
 
مقایسه تعقیبی از طریق آزمون LSD نشان می دهد که در نسبت Q توبین بین صنایع مختلف (به صورت زوجی) نیز تفاوت معنی داری وجود دارد.
خلاصه و نتیجه گیری
در این فصل پس از بیان آماره توصیفی متغیرها، نسبت به محاسبه متغیرها، انجام آزمون های آماری و اقتصادسنجی نسبت به سنجش هر چهار فرضیه تحقیق اقدام شده است. طبق آزمون های انجام شده در این فصل، وجود تفاوت معنی دار بین سود هر سهم، نسبت اهرم مالی و نسبت Q توبین را می توان پذیرفت، از سوی دیگر رابطه معنی داری بین نسبت اهرم مالی و نسبت Q توبین و ارزش بازار سهام موجود می باشد. مجموع این روابط با ارایه جداول مربوط به نتایج حاصل از اجرای هر یک از فرضیات و نتیجه گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش هر یک از فرضیات در طول فصل تشریح گردیده است. در یک جمع بندی از نتایج حاصل از اجرای آزمون فرضیات می توان نتیجه گرفت که بجز فرضیه اول کلیه فرضیات پژوهش مورد پذیرش قرار می گیرد.
5-1- مقدمه
در این فصل از تحقیق، حاصل کار یعنی آن چه که در فصل چهارم به دست آمده با مطالعات، یافته ها و تحقیق های پیشین که در فصل دوم به آنها اشاره شده و مورد بحث قرار می گیرد و به دنبال نتیجه گیری کلی به ارائه پیشنهادهای کاربردی و همچنین ارائه عناوین پیشنهادی برای تحقیق های آتی پرداخته می شود.
5-2- نتایج آمار استنباطی
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها می توان گفت:
بر اساس تحلیل فرضیه اول که در آن رابطه بین سود هر سهم با قیمت سهام مورد نظر است، رابطه معنی داری بین متغیر مستقل سود هر سهم و متغیر وابسته ارزش بازار سهام وجود ندارد.

  دانلود مقاله قواعد عمومی و خرید و فروش

بر اساس فرضیه دوم که در آن به دنبال رابطه اهرم مالی با قیمت سهام بوده ایم، حاکی از وجود رابطه ی منفی و معناداری بین اهرم مالی و ارزش بازار سهام است. در نتیجه فرضیه ی دوم پذیرفته می شود. همچنین متغیر کنترلی سود تقسیمی نیز رابطه ی مثبت و معناداری با ارزش بازار سهام دارد. مجموع متغیرهای استفاده شده در مدل توانسته اند تقریباً 9 درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.
بر اساس فرضیه سوم که در آن رابطه بین کیوتوبین با قیمت سهام مورد نظراست، نتایج حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معناداری بین Q توبین و ارزش بازار سهام می باشد. در نتیجه فرضیه ی اصلی سوم پذیرفته می شود. همچنین متغیر کنترلی سود تقسیمی و ارزش دفتری نیز رابطه ی مثبت و معناداری با ارزش بازار سهام دارد.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.