ارتباط کمال¬گرایی خودمدار و جامعه¬مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان- قسمت ۲

پ- نیاز به کنترل خویش……………………………………………………………………………………………۲۶
ت- ارزیابی از عملکرد………………………………………………………………………………………………۲۶
ث- شکست­ها در رسیدن به استانداردها……………………………………………………………………….۲۷
ج- تعلل در انجام وظایف…………………………………………………………………………………………..۲۷
چ- انتقاد از خود………………………………………………………………………………………………………۲۷
ح- رسیدن به استانداردها و اهداف به صورت موفقیت­آمیز……………………………………………….۲۸
خ- پایبندی بیش از حد به “بایدها و نبایدها”………………………………………………………………….۲۸
۲-۴-۲ کمال­گرایی بهنجار…………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۴-۳ کمال­گرایی نابهنجار……………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۴-۴کمال­گرایی خودمدار……………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۴-۵ کمال­گرایی دیگرمدار…………………………………………………………………………………….۳۰
عنوان صفحه
۲-۴-۶ کمال­گرایی جامعه­مدار……………………………………………………………………………………۳۱
۲-۴-۷ کمال­گرایی نرمال و نوروتیک…………………………………………………………………………۳۱
۲-۴-۸ کمال­گرایی از دیدگاه ­های مختلف…………………………………………………………………..۳۲
نظریه آلفرد آدلر (۱۹۳۷-۱۸۷۰)…………………………………………………………………………………۳۲
نظریه کارن هورنای (۱۹۵۲-۱۸۸۵)……………………………………………………………………………..۳۳
نظریه ژانت (۱۸۹۸)…………………………………………………………………………………………………۳۴
نظریه آلبرت الیس (۱۹۵۸-۱۹۱۳)………………………………………………………………………………۳۴
نظریه فروید (۱۹۷۵)………………………………………………………………………………………………..۳۶
نظریه هاماچک (۱۹۷۸) …………………………………………………………………………………………..۳۶
نظریه فلت و هویت (۱۹۹۷)………………………………………………………………………………………..۳۷
۵-۲ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۵-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………….۳۷
پژوهش‌های انجام شده در زمینه ارتباط واماندگی و متغیرهای مربوط………………………………….۳۷
پژوهش‌های انجام شده در زمینه ارتباط کمال­گرایی و متغیرهای مربوط………………………………۴۰
پژوهش‌های انجام شده در زمینه ارتباط واماندگی و کمال­گرایی………………………………………..۴۵
۲-۵-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………..۴۶
پژوهش‌های انجام شده در زمینه ارتباط واماندگی و متغیرهای مربوط………………………………….۴۶
پژوهش‌های انجام شده در زمینه ارتباط کمال گرایی و متغیرهای مربوط……………………………..۴۷
پژوهش‌های انجام شده در زمینه ارتباط کمال­گرایی و واماندگی………………………………………..۴۹
عنوان صفحه
نتیجه ­گیری کلی……………………………………………………………………………………………………….۵۱
فصل سوم: روش­شناسی تحقیق…………………………………………………………………………….۵۲
۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۳-۲ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۳ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….۵۳
۳-۴ نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………۵۳
۳-۵ متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………..۵۳
الف- متغیر پیش­بین…………………………………………………………………………………………………۵۳
ب- متغیر ملاک…………………………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۶ ابزار مورد استفاده در تحقیق……………………………………………………………………………….۵۴
الف- پرسش­نامه کمال­گرایی چند بعدی تهران (TMPS)………………………………………………54
ب- پرسش­نامه واماندگی ورزشکار(ABQ)………………………………………………………………..56
۳-۷ شیوه اجرای تحقیق و جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………۵۷
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………۵۸
فصل چهارم: یافته­ های تحقیق…………………………………………………………………………….۵۹
۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۴-۲ یافته­ های توصیفی……………………………………………………………………………………………….۶۰
۱-۴-۲ توصیف ویژگی­های جمعیت­شناختی شرکت­کنندگان…………………………………………..۶۰
۲-۴-۲ سطح تحصیلات شرکت­کنندگان………………………………………………………………………۶۱
عنوان صفحه
۳-۴-۲ سن و سابقه ورزشی شرکت­کنندگان………………………………………………………………….۶۱
۴-۴-۲ نوع ورزش……………………………………………………………………………………………………۶۳
۵-۴-۲ سطح رقابت…………………………………………………………………………………………………..۶۳
۴-۳ بررسی توصیف داده ­ها………………………………………………………………………………………..۶۴
۴-۴ یافته­ های استنباطی………………………………………………………………………………………………۶۴
۱-۴-۴ آزمون فرضیه ­ها……………………………………………………………………………………………..۶۴
فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری……………………………………………………………………………۷۲
۵-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۵-۲ خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………۷۳
۵-۳ بحث و نتیجه ­گیری……………………………………………………………………………………………..۷۵
۵-۳-۱ بحث و بررسی پیرامون ارتباط کمال­­گرایی خودمدار و جامعه­مدار و کاهش احساس موفقیت…………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۵-۳-۲ بحث و بررسی پیرامون ارتباط کمال­گرایی خودمدار و جامعه­مدار و خستگی جسمی- روانی……………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
۵-۳-۳ بحث و بررسی پیرامون ارتباط کمال­گرایی خودمدار و جامعه­مدار و احساس بی­ارزشی…………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۵-۳-۴ بحث و بررسی پیرامون پیش ­بینی کاهش احساس موفقیت از طریق کمال­گرایی خودمدار و جامعه­مدار……………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۵-۳-۵ بحث و بررسی پیرامون پیش ­بینی خستگی جسمی – روانی از طریق کمال­گرایی خودمدار و جامعه­مدار…………………………………………………………………………………………………………….۸۴
عنوان صفحه
۵-۳-۶ بحث و بررسی پیرامون پیش ­بینی احساس بی­ارزشی از طریق کمال­گرایی خودمدار و جامعه­مدار……………………………………………………………………………………………………………….۸۶
نتیجه ­گیری ۵-۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *