ارتباط معنی دار و ساختار سرمایه

جدول 2-5: جدول خلاصه تحقیقات انجام شده در ایران
محقق نتایج تحقیق
رحیمی(1374) پرتفوی های تشکیل شده بر اساس ضریب P/E پایین عملکرد بهتری نسبت به پرتفوی های با ضریب P/E بالا دارند.
تهرانی(1374) بین عوامل ریسک و انتظارات رشد، با ضریب P/E ارتباطی وجود ندارد.
رحمانی(1374) انتشار سهام موجب کاهش قیمت سهام می گردد و بدهی بدون ریسک قیمت سهام را کاهش نمی دهد.
ملکی پور غربی(1375) اهرم مالی بر بازده هر سهم شرکتها تاثیر نداشته است.
حصادی(1377) بین ضریب قیمت به سود و بازدهی ارتباط معنی دار وجود دارد.
عبادزاده(1378) پرتفوی های تشکیل شده بر اساس ضریب P/E پایین عملکرد بهتری نسبت به پرتفوی های با ضریب P/E بالا دارند.
احمدی(1380) یک استنتاج قطعی درباره وجود رابطه معنی دار بین نسبت ساختار سرمایه و نسبت بازده وجد ندارد.
رستمی(1381) همبستگی معنی داری بین تداوم فعالیت شرکتها و میزان مغایرت P/E آنها از P/E صنعت وجود ندارد.
نمازی و شیرزاده(1384) بین ساختار سرمایه و سود آوری رابطه مثبتی وجود دارد.
باقرزاده(1384) رابطه نسبت سود به قیمتE/P و بازده سهام را منفی گزارش نمود.
سهمانی اصل(1385) ضریب P/E شرکتها با متغیر های اقتصادی رابطه قوی دارند.
مرتضوی نیا(1385) پرتفوی های تشکیل شده بر اساس ضریب P/E پایین عملکرد بهتری نسبت به پرتفوی های با ضریب P/E بالا دارند.
عزیزیان(1385) ریسک و رشد عوامل عمده تاثیر گذار بر P/E شرکتها هستند.
مظاهری(1386) متغیر های ریسک و رشد سود، عوامل تفاوت ضریب قیمت به سود شرکتها هستند.

3-1 مقدمه
از جمله ویژگی های مطالعه علمی استفاده از یک روش تحقیق مناسب برای کشف حقیقت می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی، 1379).
چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان روش شناسی تحقیق یاد میشود. این سوال که چگونه دادهها گردآوری شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، به طوری که ابهام ناشی از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد، مربوط به روش شناسی تحقیق است. به عبارت دیگر روش تحقیق چهار چوب عملیات یا اقدامات جستجوگرانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوالهای تحقیق را فراهم مینماید.( سرمد و همکاران، 1385)
اگر فرآیند این تحقیق به صورت سیستمی مورد بررسی قرار گیرد در آن صورت مؤلفه های زیر را می توان برای آن تبیین نمود:
الف) داده: داده های سیستم شامل ارائه داده های خام نرم افزاری ، بازدهی ، ضریب P/E ، نسبت بدهی کل و نسبت بدهی بهره دار می باشند.
ب) پردازش: فرآیندی است که طی آن داده های تحقیق به منظور دستیابی به ستاده ها تغییر، تبدیل و تحلیل می یابند.
ج) ستاده: بازداده های سیستم شامل نتایج و پاسخ داده شده به سئوال اصلی تحقیق می باشد.
بنابر آنچه آمد، فصل سوم با دید سیستمی به چگونگی گردآوری و پردازش داده های خام و نحوه رسیدن به نتایج و یافته های تحقیق می پردازد که شامل گام هایی می باشد که در ادامه بدانها پرداخته می شود.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.