ارتباط بین اختلال شخصیت مرزی و ناگویی خلقی

 

2-5-7- اختلال شخصیت مرزی و ناگویی خلقی

وب و مک موران(2008)، طی پژوهشی گزارش داده اند که ناگویی خلقی تنها پیش بینی کننده ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی در نمونه 134 نفری از دانشجویان بوده است. بر اساس نتایج این پزوهش، می توان گفت که رابطه بین این دو سندرم بالینی که دربرگیرنده شناسایی، تشخیص، درک و ارتباط بر قرا ر کردن با هیجانات دیگران است، می تواند توانایی فرد را برای کنترل این هیجانات تقویت کند. پژوهش ها نشان داده اند که هیجانات مثل یک سیستم پسخوراند عمل می کنند که با استفاده از این سیستم، افراد می توانند رفتارها و روابط بین فردی خود را تنظیم کنند (کارور و شیئر، 1990). برنبام (1996)، اظهار داشت زمانی که افراد نمی توانند هیجانات خود را شناسایی کنند، در نتیجه ممکن است نتوانند از پسخوراندی که این هیجانات تولید می کنند، استفاده کنند. بنابراین وی معتقد است که اختلال شخصیت  مرزی به این دلیل که بد تنظیمی هیجانی یکی از مشخصه های اصلی اختلال شخصیت مرزی است با ناگویی خلقی همبستگی دارد، زیرا که ناتوانی در شناسایی هیجانات به ناتوانی در تنظیم آن مربوط می شود. به منظور درک بهتر رابطه همپوشانی بین ناگویی خلقی و اختلال شخصیت مرزی، لازم است رابطه زیر بنایی موجود بین آنها بررسی شود. یک نقص معمول که در هر دو وجود دارد بد تنظیمی هیجانی است، که با واکنش هیجانی شدید، تجربه هیجانی شدید و افراطی، و فقدان مهار مدیریت هیجانات قوی مشخص می شود (وب و مک موران، 2008).

لواس و همکاران (2012) طی پژوهشی که با هدف بررسی رابطه بین ناگویی خلقی و اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان انجام دادند، دریافتند که افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در مقایسه با افراد گروه کنترل ناگویی خلقی بیشتری دارند، اما این تفاوت تا حدودی با سطح افسردگی یا اضطراب قابل توجیه بود. لوآس و همکاران (2012) پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین ناگویی خلقی و اختلال شخصیت مرزی در 59 نوجوان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی انجام دادند. آنها در نتیجه پژوهش خود گزارش کردند که نوجوانان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در مقایسه با افراد سالم گروه کنترل، ناگویی خلقی بیشتری داشتند که با میزان  افسردگی یا اضطراب آنها همبستگی داشت، از این رو این افراد ناگویی خلقی در اختلال شخصیت مرزی را علامت ثانویه یا علامت وابسته به حالت خواندند.

یافته های پژوهش لانگ و همکاران (2011) نیز بر اهمیت ناگویی خلقی در اختلال شخصیت مرزی صحه گذاشته و نشان می دهد که ناگویی خلقی با تغییراتی در انتقال عصبی گابا ارژیک رابطه دارد. آنها همچنین اضافه می کنند افرادی که در مقیاس ناگویی خلقی نمره بالایی می گیرند حالات غیر انطباقی از تنظیم هیجان از خود بروز می دهند.

.Webb- Mc Muran

. Carver , Scheier

.Berenbaum

.Loas

.Lang

Author: میهمان