ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک- قسمت ۹

شکل ۴-۱٫ صفحه‌ی نمایشTraffic Simulation Framework(TSF) ، ابزاری قدرتمند برای شبیه‌سازی ترافیک شهری، توسعه یافته در دانشگاه Warsaw. این ابزار از نقشه‌های واقعی شبکه‌ی جاده‌ای شهر استفاده می‌کند که در این شکل به روی نقشه شهر warsaw(Poland) اعمال شده است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

مجموعه داده‌های مورد استفاده

به منظور فراهم کردن داده‌ی ترافیک، شبیه ساز ترافیک TSF، نرخ ترافیکی مربوط به دو جهت از ۱۰ خیابان شهر Warsaw را تولید کرده است. موقعیت این ۲۰ مسیر در شکل ۴-۲ با رنگ قرمز نشان داده شده است.
این داده‌ها در بازه‌های یک دقیقه‌ای از نرخ ترافیکی مربوط به این خیابان‌ها جمع‌آوری شده است. به بیانی دقیق‌تر، هر رکورد شامل یک بردار۲۰ مقداری (دو جهتِ ۱۰ خیابان) مربوط به تعداد ماشینهای عبوری از این ۲۰ مسیر میباشد که بصورت فرمول ۴-۱ قابل نمایش است:

(۴-۱)
شکل۴-۲٫ بخشی از نقشه‌ی شهر warsaw، اعمال شده به ابزار شبیه‌ساز ترافیکیTSF در راستای تولید پایگاه داده‌ی مسابقه‌ی ICDM 2010 که در این پایان نامه نیز استفاده شده است. در این نقشه، موقعیت ۲۰ مسیر مورد بررسی که نرخ ترافیکی مربوط به آنها در نظر گرفته شده است، بارنگ قرمز در نقشه نشان داده شده است.

در این فرمول نمایانگر ترافیک مربوط به tاُمین رکورد (tاُمین دقیقه) و نشانگر نرخ ترافیک rاُمین خیابان در طول tاُمین دقیقه است.
از آنجا که این داده مربوط به داده‌ی مسابقه است، دادهها بطور مشخص به دو مجموعه‌ی آموزشی[۱۶۲] و آزمایشی[۱۶۳] تقسیم شده اند. با استفاده از داده‌ی آموزشی مدل ارائه شده یادگیری و سپس روی دادههای آزمایشی ارزیابی میشوند. به منظور ایجاد شرایط مساوی برای مقایسه تکنیک پیشنهادی با دیگر روشهای ارائه شده روی این داده، آنالیزهای این پایان نامه نیز همین روند را دنبال کردهاند تا بتوان نتایج مربوطه روی داده‌ی آموزشی و آزمایشی را با دیگر روشهای مشارکت کنندگان مسابقه مقایسه کرد.

داده‌ی آموزشی

در راستای فراهم آوردن داده‌ی آموزشی ، شبیه ساز TSF، ۱۰۰ سایکل مستقل اجرا شده است که هر سایکل داده مربوط به ۱۰ ساعت (۶۰۰-دقیقه) پشت سر هم را ارائه میدهد. از آنجا که دادهها در بازه های ۱ دقیقه‌ای ارائه شده اند، مجموعه‌ی داده‌ی آموزشی شامل ۶۰۰۰۰ رکورد میباشد. همان طور که پیشتر توضیح داده شد، هر رکورد ترافیک مربوط به ۲۰ مسیر را در بر میگیرد. بنابراین درنهایت، یک ماتریس ۶۰۰۰۰ در ۲۰ بعنوان داده آموزشی، در اختیار خواهیم داشت که برای وضوح بیشتر، به صورت برداری و نمایشی به ترتیب در فرمول (۴-۲) و شکل (۴-۲) نشان داده شده است :

(۴-۲)