پژوهش دانشگاهی – ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک- قسمت ۱۱

Training data

۱۰۰ cycles

Each Cycle

۱۰ hours

Each Hour

۶۰ records (minutes)

Test data

۱۰۰۰ windows

Each window

۳۰ minutes

تکنیک پیشنهادی

نظر به ماهیت داینامیک جریان‌های ترافیکی و رفتارهای وابسته به زمان آن‌ها، هدف تکنیک پیشنهادی، اعمال اطلاعات حاصل از آنالیز توزیع جریان‌های ترافیکی و بکاربستن آنها در جهت بهبود دقت پیش‌بینی ترافیک است. در راستای اعمال این روش، در اولین گام روند تغییرات جریانهای ترافیکی داده شده بررسی میشود. نظر به اینکه زمان واقعی جمعآوری این دادهها را در اختیار نداریم، با بررسی قوانین موجود در شبیهسازی داده، رفتارها را تفسیر و با رفتار دادههای واقعی نظیر میکنیم. سپس اطلاعات بدست آمده را در سه مرحله به الگوریتم وارد میکنیم: (۱) در ابتدا یک مرحله پیشپردازش داده با هدف کاهش بُعد و اطلاعات تکراری، انجام می‌شود. همچنین نحوهی استخراج ویژگی نیز، در این مرحله توضیح داده می‌شود، سپس در مرحله (۲)، آنالیز گروه بندی در راستای دسته بندی دادهها و مبتنی بر رفتارهای مشاهده شده‌ی جریان های ترافیکی صورت خواهد گرفت که منجر به تشکیل گروه‌های peak و non-peak میشود و در نهایت در مرحله (۳) دو مدل Contex-Aware RF بطور جداگانه، روی گروه‌های مختلف ارائه شده، آموزش داده خواهند شد.
بطور خلاصه مشاهده‌ی رفتارهای مختلف در جریانهای ترافیکی باعث این نتیجه‌گیری شد که آموزش تنها یک مدل برای کل داده کافی نیست و در راستای بکارگیری اطلاعات بدست آمده از روند ترافیکی در ساختن مدل، مراحل آورده شده در شکل (۴-۳) در نظر گرفته شد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

شکل ۴-۳٫ مراحل اعمال تکنیک پیشنهادی بمنظور لحاظ کردن رفتارها و اطلاعات استخراج شده از روند ترافیکی داده‌ها در ساخت مدل پیش‌بینی کننده. شامل پیش‌پردازش(Data Preprocessing)، دسته بندی(Clustering) و یادگیری(Training). در مرحله‌ی پیش‌پردازش، پس از اعمال گردآمدگی روی داده‌ها، از آنها بردارهای ویژگی استخراج می‌شود. در مرحله‌ی دسته‌بندی، contextهای مختلف در داده‌ها تشخیص و دسته‌بندی می‌شوند و نهایتاً در مرحله‌ی یادگیری، برای هر کدام از دسته‌ها، مدل RF آموزش داده می‌شود و در انتها مدل‌ها ارزیابی می‌شوند.