ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک- قسمت ۱۰

داده‌ی آزمایشی

به منظور ارزیابی بهتر و طبق روال داده‌های مقایسه‌ای، مجموعه‌ی دیگری از دادهها شامل ۱۰۰۰ ساعت از ترافیک شبیه سازی شده، بعنوان داده‌ی آزمایشی فراهم شده است. این داده به پنجرههای ۶۰-دقیقهای تقسیم شده است که از هر پنجره، ۳۰ دقیقه‌ی اول آن در اختیار گذاشته شده، در حالیکه ۳۰ دقیقه‌ی بعدی، بعنوان معیار ارزیابی دقت پیش‌بینی، در نظر گرفته شده است. بطور واضح تر، با دادن نیم ساعت اول هر پنجره‌ی داده‌ی آزمایشی، هدف پیشبینی مجموع تعداد ماشینها در پریود زمانی ۱۰ تا ۲۰ دقیقه بعدی ، یعنی بازه‌ی بین دقیقه ۴۱ تا ۵۰ آن پنجره، میباشد. بدین ترتیب بردار هدف متشکل از ۲۰ مقدار متناظر با نرخ ترافیک ۲۰ مسیر در طی ۱۰ دقیقه آینده خواهد بود. در فرمول‌های (۴-۳) و (۴-۴) به ترتیب یک پنجره تست و بردار هدف آن آورده شده است.

(۴-۳)  

 

(۴-۴)

شایان ذکر است که پنجره‌های داده شده بعنوان داده‌ی تست، به دنبال هم نیستند و جابجا[۱۶۴] میشوند. این بدان معناست که که این پنجره‌ها ترتیب زمانی ندارند و در واقع از پنجرههای بعدی که بدنبال پنجره‌های فعلی می‌آیند، نمیتوان استفاده‌ای برای پیشبینی وضعیت ترافیکی آینده داشت. به منظور دنبال کردن بهتر ترمهای استفاده شده مربوط به داده‌های آموزشی و آزمایشی، جدول (۴-۱) آورده شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

جدول۴-۱٫ شرح مفاهیم و معادل ترم‌های مورد استفاده در طول متن، بهمنظور ارجاع ساده‌تر وسریع‌تر به آنها. از این ترمها در توصیف پایگاه داده و مراحل اعمال تکنیک پیشنهادی مکرراً استفاده شده است.

ترم‌های مورد استفاده معادل