اثرات مختلف بازی های رایانه ای بر انسان

اثرات مختلف بازی های رایانه ای

اعتیاد و وابستگی به بازی رایانه ای: به عقیده اندرسون و فورد (1986)گزنده ترین انتقادی که به  بازی های رایانه ای شده است، این است که بازی های رایانه ای می توانند برای فرد اعتیاد آور باشند.

بازی های رایانه ای و خشونت: یکی از نگرانی های اصلی درباره بازی های رایانه ای، ویژگی خشونت آمیز بودن بسیاری از بازی ها است. نگرانی از تاثیر این بازی ها، همگام با نگرانی های فزاینده عمومی از اثرهای خشونت موجود در رسانه ها، این حقیقت وجود دارد که انجام بازی های رایانه ای فعالیتی تعاملی است و در نتیجه، امکان دارد از دیدگاه روان شناختی فرد را به میزان بیشتری درگیر کند.

بازی های رایانه ای، فعالیت های اجتماعی و احساس تنهایی: یکی از مسائل مطرح و نگران کننده در رابطه با بازی های رایانه ای، جایگزینی این بازی ها به جای تعاملات اجتماعی واقعی و همچنین اثراتی است که سرگرم شدن در این بازی های رایانه ای بر فعالیت های دیگر، هم چون تحصیل، عملکرد در مدرسه و شبکه دوستان می گذارد .

بازی های رایانه ای، چاقی و کم تحرکی: چندین مکانیزم وجود دارد که فعالیت های کم تحرک را با چاقی و اضافه وزن مرتبط می سازند. رابینسون (2001) حداقل سه مکانیزم نظری را برای تبیین ارتباط میان تماشا کردن تلویزیون و انجام بازی های رایانه ای با چاقی و افزایش وزن مطرح کرده است.1- انجام بازی های رایانه ای با افزایش وزن در کودکانی مرتبط است که در اوقات فراغت خود به جای اختصاص دادن وقت خود برای فعالیت بدنی و ورزش؛ از این رسانه ها استفاده می کنند. در نهایت انجام بازی های رایانه ای جایگزین فعالیت های فعال و پر تحرک که مستلزم صرف انرژی هستند، می شوند و در آخر به سبک زندگی کم تحرک در کودکان و نوجوانان منجر می شوند.2 -مصرف غذا هنگام تماشای تلویزیون و بازی رایانه ای باعث چاقی و اضافه وزن می شوند.3- تماشای تلویزیون و انجام بازی رایانه ای به واسطه صرف انرژی اندک. عدم تحرک سطح متابولیسم بدن را کاهش می دهد و موجب ذخیره انرژی و چاقی و اضافه وزن می شود.

پیامدهای جسمانی بازی های رایانه ای: پژوهشگران و پزشکان، نمونه های بسیاری از تاثیرات منفی بازی های رایانه ای بر سلامت جسمانی را گزارش کرده اند که شامل مواردی مانند توهم شنیداری، شب ادراری، بی اختیاری دفع، درد در ناحیه کمر، گردن و آرنج، آسیب رشته عصب های پیرامونی می شود. برخی از این بیماری ها کمیاب هستند و این نشانه ها مدتی بعد از آنکه فرد دست از انجام بازی رایانه ای می کشد، از بین می رود. برخی از این بیماری ها به دلیل استفاده بیش از حد و اعتیاد بسیار زیاد به این بازی ها به وجود می آید (علی پور،1390).

 

 

 

2-13- مزیت های بازی های رایانه ای

کاربرد آموزشی در مدارس: استفاده از نرم افزار های رایانه ای برای بر نامه های آموزشی و کاربرد در مدارس از سال ها پیش مطرح شده است. ارائه برنامه های علمی و تحصیل در قالب نرم افزارهای رایانه ای، فضایی جذاب برای عملکرد دانش آموزان فراهم کرده است.

بازی های رایانه ای و یادگیری: از اوایل 1980 برنامه ریزان پتانسیل های بازی های رایانه ای را در فرایند یادگیری و آموزش مورد توجه قرار دادند. این عقیده وجود دارد، کودکانی که به انجام بازی های رایانه ای مشغول می شوند، احتمالاً راهبردهای کلی تری یا عمومی تری برای یادگیری در محیط های جدید را بدست می آوردند.

بازی رایانه ای برای کودکان کم توانان ذهنی و معلولان: محققان نشان دادند که کم توانان ذهنی حداقل در چهار حیطه شناختی توجه، حافظه، زبان و تحصیل دچار مشکل هستند. مداخله برنامه های رایانه ای در حیطه مشکلات شناختی بر نقیصه های فوق متمرکز هستند و به عنوان یک برنامه کمک کننده در افزایش این مؤلفه ها به کار می روند.

بازی های رایانه ای و تسریع فرایند درمان بیماری ها: یکی از موارد با لقوه مثبت استفاده از            بازی های رایانه ای می تواند کمک به ارتقا وضعیت سلامت بازیکنان باشد. به طوری که استفاده از بازی های رایانه ای تعاملی می تواند به تغییر رفتارهای سلامت کمک کند. بازی های رایانه ای تعاملی به واسطه یادگیری تجربی، آموزش رفتار سلامت را گسترش می دهند.

مسائل فرهنگی در تولید بازی ها: بازی های رایانه ای نیز مانند سایر بازی ها دارای ابعاد مختلفی از جمله ابعاد اجتماعی و فرهنگی هستند. یکی از جنبه های فرهنگی بازی های رایانه ای،کارکرد این             بازی ها در آشنا سازی و انتقال باورها و ارزش های گروه یا جامعه ای به گروه یا جامعه ای دیگر است.

 

 

Author: میهمان