و هرنقطه

M
C
P
A
40
9+8
15-19
12-6 I,
شکل(4-6) میانگین فراوانی لارو Atherinomrus insularum در فصل های مختلف
حروف غیر همسان در هرنقطه نشان دهنده اختلاف معنی دار است (ANOVA,P<0.05).
لارو گونه Atherinomrus insularum در فصل تابستان حضور نداشت، و بیشترین فراوانی این لارو در فصل پاییز مشاهده شد شکل ( 4-6).
شکل(4-7) میانگین فراوانی لارو Atherinomrus insularumدر ایستگاه های مختلف
حروف غیر همسان در هر نقطه نشان دهنده اختلاف معنی دار است (ANOVA,P<0.05).
لارو گونه Atherinomrus insularum در تمام ایستگاه ها مشاهده شد و در ایستگاه 3 بیشترین فراوانی را داشت شکل( 4-7).
4-2-2 زیر راسته Blennioidei
این زیر راسته شامل طیف بزرگی از تنوع در ماهیان است. تعداد مهره ها در این ماهیان 29 عدد یا بیشتر هستند. اکثر آنها خود را با شرایط ساکن شدن روی بستر تطبیق داده اند. عموما اندازه شان کوچک است. تخم های چسبیده به بستر تولید می کنند. لارو این ماهیان معمولا بدنشان کشیده است و صفت شاخص آنها تعداد بالای میومرها و نسبت تعداد شعاع باله پشتی یا مخرجی به تعداد مهره ها است. تنوع شکلی در لاروها خیلی بالاست. بعضی از آنها خارسر و دندان های بلندی دارند در حالی که برخی دیگر فاقد هرگونه تخصص و ویژگی خاص اند.
4-2-2-1 خانواده Blenniidae (بلونی ماهیان)
در میان لاروهای جمع آوری شده، دو زیر خانواده از این ماهیان شناسایی شد که به شرح ذیل است.
4-2-2-1-1 زیر خانواده Parablennini
از این زیر خانواده گونه Parablennius thysanius ,(Leis & Carson-Ewart, 2000) شناسایی شد که خصوصیات ریخت شناسی آن به صورت بدنی نسبتا کشیده – عمقی متوسط، دم و بدن از پهلوها فشرده است. روده کوتاه-پهن و پیچ خورده است. روده در طی مراحل مختلف لاروی طولش بیشتر از نیمه بدن نمی شود. کیسه شنای کوچکی که در ناحیه جلویی بدن است، فقط در لاروهایی که در اوایل مرحله پیش از خمیدگی اند قابل رویت است. اندازه سر متوسط و پهن است. درابتدا سر گرد همراه با پوزه ای کوتاه و گرد است اما با افزایش اندازه لاروها، سر و پوزه کشیده می شوند. چشم ها درشت و گرد اند. اندازه دهان کوچک تا متوسط است و ممکن است کشیدگی اش به بیش از ناحیه میانی چشم برسد. دندان های بسیار کوچکی بر روی هر دو آرواره مشاهده شد. خارهایی کوچک با لبه هایی مضرس، خارج از حاشیه Preopercular مشاهده شد. آرایش رنگدانه ای شامل توده ای از رنگدانه ها در ناحیه پشتی و پشتی – جانبی و یک ملانوفور بزرگ در ناحیه مخرج است. یک ردیف از پیگمان های کوچک نیز در حاشیه زیرین دم وجود دارد. پیگمان های کوچکی روی سر نیز حضور دارند. مشخصات ریخت شناسی لارو P. thysanius در جدول (4-5،4-6) و شکل (4-8) نشان داده شده است.
شکل(4-8) تصویر لارو گونه Parablennius thysanius
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.