پراکندگی مالکیت

ساختار مالکیت و تئوری ها

  ۲-۲ ساختار مالکیت ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای یک جایگاه هسته ای و مشخص است تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت یک ابزار کنترل و […]