توسعه اقتصادی

مقاله دانشگاهی - 
بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان  ...

۵-۹- کانون محیط زیستبرگزاری کارگاه های تخصصی حمایت از منابع طبیعی، حیات وحش و محیط زیست – آموزش پیشگیری از آلودگی محیط زیست و برگزاری اردوهای پاکسازی محیط زیست -بازدید از […]

دسته بندی علمی - پژوهشی :
بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت  ...

مأخذ: محاسبات تحقیقنتایج آزمون والد برای هر ۳ گروه کشورهای با درآمد بالا، درآمد متوسط و درآمد پایین طبق جدول(۵-۱۲) گزارش شده است. جدول (۵-۱۲): نتایج آزمون والد برای گروه […]