علمی

نقش الگوهای تربیتی رشد کودکان

نقش الگوهای تربیتی رشد کودکان : تردیدی نیست که والدین براساس ویژگیهایی که مایلند فرزندشان دارا باشند. روشها والگوهایی را به منظور  تربیت آنان اتخاذ می کنند. به همین علت، آنها می... ادامه

By 92, ago
علمی

مفهوم مشارکت و مدیریت مشارکتی

مفهوم مشارکت و مدیریت مشارکتی مشارکت عبارتست از ایفای نقش از طریق اظهار نظر ، ارائه پیشنهاد ، تصمیم گیری و قبول مسئولیت در زمینه فعالیتهای سازمان ، انتخاب ، نوع کار ، بهبود و توسعه... ادامه

By 92, ago
علمی

روانشناسی یادگیری

یادگیری 2-2-3-1  تاریخچه یادگیری   بخش اعظم مطالعات اولیه درباره یادگیری را رفتارگرایان انجام داده‌اند. فرض اساسی آن‌ها عبارت بود از این که؛ روابط ساده‌ای از نوع شرطی سازی، پایه... ادامه

By 92, ago