علمی

مفهوم خشنودی شغلی

مفهوم خشنودی شغلی : خشنودی شغلی هیجان مثبت یا لذت بخشی است که ازارزیابی شغل فردیا تجارب کاری او ناشی میشود. خشنودی شغلی هم به عنوان یک نگرش کلی و هم به عنوان خشنودی با ۵ بعد ویژه از شغل... ادامه

By 92, ago
علمی

چیستی وچرایی عدالت

چیستی وچرایی عدالت :   2-1-3-1 – چیستی عدالت: این مسئله که عدالت چیست، شاید چندان احتیاج به تعریف نداشته باشد. افراد بشر کم و بیش ظلم رامی شناسند، تبعیض را می شناسند. عدالت نقطه... ادامه

By 92, ago
علمی

دیدگاه های مرتبط با خوش بینی

دیدگاه های مرتبط با خوش بینی دیدگاه لازاروس در سال 1983 ریچارد لازاروس پدیده ی «انکار مثبت» را توصیف کرد و نشان داد افرادی که به هنگام مواجه با حوادث غیر متقربه و نامطلوب از این راهبرد... ادامه

By 92, ago
علمی

عوامل فردی عاطفی یادگیری

سایر عوامل فردی بدون شک یکی از عوامل مهم در افت تحصیلی کمبود هوش و تواناییهای ذهنی است، با این وجود، بسیار مشاهده شده است دانش آموزی را که مشکل تحصیلی داشته و با تشخیص کمبود هوش به... ادامه

By 92, ago