علمی

عوامل فردی عاطفی یادگیری

سایر عوامل فردی بدون شک یکی از عوامل مهم در افت تحصیلی کمبود هوش و تواناییهای ذهنی است، با این وجود، بسیار مشاهده شده است دانش آموزی را که مشکل تحصیلی داشته و با تشخیص کمبود هوش به... ادامه

By 92, ago