No category

دانلود تحقیق با موضوع سابقه خدمت، شرکت سهامی، بخش خصوصی، صنعت بیمه

۱۳۳۸ توسط بخش خصوصی تاسیس و در مدت زمان کوتاهی توانست اعتماد بسیاری از صاحبان سرمایه و کالا را به خود جلب نماید این شرکت در سال ۱۳۸۳ موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001-2000  در سیستم مدیریت... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق با موضوع صنعت بیمه، بیمه ایران، سرمایه گذاری، خدمات بیمه

عواملی نظیر شرایط نامطمئن اقتصادی، عدم رضایت از عملکرد صنعت بیمه در سال های پیش، عدم رسوخ فرهنگ بیمه، تلاش بخش عظیمی از جامعه برای پاسخ گویی به نیاز های زیستی، تحریم های اقتصادی و... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق با موضوع استراتژی، بیمه ایران، استاد راهنما، تکنولوژی

تعداد پرسش های هر بخش متفاوت است. پرسشنامه در قسمت ضمائم پیوست می باشد. ۵.۱.۳ پایایی۱۹۸ وروایی۱۹۹: هر ابزار سنجش باید دارای دو ویژگی اساسی روایی و پایایی باشد. روایی تحقیق در واقع... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق با موضوع جامعه آماری، روش تحقیق، استراتژی، استراتژیک

سازمانی- مفاهیم، نظریه ها و کاربرد ها»؛ ترجمه سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد، انتشارات صفا، تهران ۲۳ رابینز، استیفن(۱۳۷۹)؛ « مبانی مدیریت»؛ چاپ ششم؛ دفتر پژوهش های فرهنگی،... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق با موضوع استراتژی، استراتژیک، صنعت بیمه، برنامه ریزی

خوبی پس انداز های کوچک را جمع آوری کند و به تحرک آن کمک نماید. ( صمیمی ۱۳۸۵) از آن جا که بیمه های بازرگانی به لحاظ نقش انتقال ریسک و جنبه های سرمایه گذاری- پس اندازی(به ویژه بیمه های... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق با موضوع خصوصی سازی، بخش خصوصی، صنعت بیمه، بیمه ایران

در بدو امر مفید به نظر می رسید به صورتی درآمده بود که برای اقتصادی ملی به جار نفع، زیان آور بود از یک طرف این شرکت ها با استفاده از عدم اطلاع بیمه گذاران در مقابل پوشش های محدود حق بیمه... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق با موضوع بیمه عمر، مسئولیت مدنی، حمل و نقل، مسئولیت عمومی

آید را به شرکت بیمه منتقل می‌کند تا طی آن زیان مادی ناشی از خطر را جبران نماید. ( دستباز، ۱۳۸۵) در این فرآیند فردی که خطر را منتقل می‌کند بیمه‌گذار و قبول‌کننده خطر را بیمه‌گر گویند.... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق با موضوع رضایت مشتری، استراتژی، استراتژیک، منابع انسانی

اینجا به چند مورد از آنها اشاره می‌شود‌: – مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتست از : مرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی با هدف های کوتاه مدت و بلند مدت استراتژیک برای بهبود عملکرد... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق با موضوع استراتژی، سرمایه گذاری، کسب و کار، برنامه ریزی

زندگی نرخ تولد -بودجه تخصیص یافته برای تحقیق و توسعه -بودجه ی صنایع برای تحقیق و توسعه – تمرکز فعالیت های فنآورانه -حمایت از حق اعتراعات -تغییر در شیوه ی زندگی -امید به کاریابی و... ادامه

By admin2, ago