No category

دانلود تحقیق با موضوع خدمات درمانی، ارائه خدمات، رشد شرکت، بازنشستگی

است، انتظار می رود امتیاز بالایی را از این قسمت کسب نماید. نمایشگر ۴.۷۲ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه ایران ردیف فرصت های محیطی وزن امتیاز وضع موجود امتیاز وزن دار ۱ شکستن... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق با موضوع خدمات درمانی، رقابت پذیری، بازنشستگی، ساختار اجتماعی

کارگزاری مستقل ۳ ۰.۰۲ ۰.۰۶ ۱۲ تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی ۴ ۰.۰۶ ۰.۲۴ ۱۳ ترویج فرهنگ بیمه ۳ ۰.۱۱ ۰.۳۳ ۱۴ حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق با موضوع خدمات درمانی، بازنشستگی، ساختار اجتماعی، فارغ التحصیلان

کسب نموده اند ۱.۳۴ است، در صورتی که این امتیاز برای شرکت های خصوصی، ۱.۵۲۱ است. بنابراین فرضیه فرعی دوم مبنی بر این که شرکت های خصوصی می توانند پاسخ مناسب تری به ضعف های درون سازمانی... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، بهره بردار، تحقیق و توسعه، عملکرد نمایندگی

سپاری ۲ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۱۱ عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها ۲ ۰.۱ ۰.۲ ۱۲ تعداد بالای پرسنل ۱ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۱۳ حجم بالای هزینه ها ۲ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۱۴ عدم توان چانه زنی برای اخذ امتیازهای مناسب در... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، ارائه خدمات، آموزش منابع انسانی، تکنولوژی

ارتباط مناسب با شرکت های مرتبط جهت استفاده از سیاست برون سپاری ۲ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۱۱ عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها ۱ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۱۲ تعداد بالای پرسنل ۲ ۰.۰۵ ۰.۱ ۱۳ حجم بالای هزینه... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، آموزش منابع انسانی، تکنولوژی، تحقیق و توسعه

انسانی ۳ ۰.۰۴۵ ۰.۱۳۵ ۷ تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی ۳ ۰.۰۸۰ ۰.۲۴ ۸ برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان ۳ ۰.۱۰۰ ۰.۳ ۹ ترویج روحیه استقبال از تغییر در... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، سرمایه گذاری، صورت های مالی، بخش بندی

داران ۳ ۰.۱۰۰ ۰.۳   جمع   ۱.۰۰۰ ۳.۱۱ شرکت بیمه نوین نیز نقاط قوت پر رنگ تری در زمینه های بخش بندی بازار، پوشش اتکایی مناسب، آموزش منابع انسانی، کاهش هزینه های اداری و سرمایه گذاری مناسب... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق با موضوع منابع انسانی، صنعت بیمه، پاسخ گویی، بیمه کارآفرین

شرکت های خصوصی برخوردارند. نمایشگر ۴.۱۱ فراوانی و درصد فراوانی سابقه خدمت پاسخ گویان در شرکت های بیمه دولتی سابقه خدمت فراوانی درصد فراوانی ۵ تا ۱۰ سال ۲ ۴ ۱۰ تا ۱۵ سال ۳ ۶ ۱۵ تا ۲۰... ادامه

By admin2, ago