پایان نامه ها و مقالات

پنیر

دلبروکی (هر کدام ۴/۷ درصد) میباشد.جدول ۴-۲ گونههای شناسایی شده لاکتوباسیلوس جداسازی شده از ۱۵ نمونه پنیر لورک.درصد فراوانیفراوانی (در ۱۵ نمونه مدفوع)میکروارگانیسمردیف۳۷۱۰Lactobacillus... ادامه

By mitra4--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقالعملکار، خریدار، خیار، تفلیس

حقالعملکار مقرر میدارد: “حقالعملکار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حقالعملی دریافت میدارد”. بنابراین طبق تعریف مادهی مذکور، حقالعمل کار... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق تجارت، حقوق اشخاص

ه موسسان به نام او کرده اند و در صورت عجز او از پرداخت دیون مربوط به این معاملات صادر کرد.16 مبحث دوم: توقف در پرداخت دیونمطالب این مبحث به دو قسمت تقسیم می شود. در قسمت اول به بیان نظرات... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اشخاص ثالث، حقوق تجارت، حقوق طلبکاران، حقوق فرانسه

مقدمه بیان مسئلهوقتی قواعد مربوط به اعمال حقوقی که در روابط بین اشخاص در قلمرو حقوق مدنی مورد استفاده قرار میگیرد مورد بررسی قرار میدهیم مشخص میگردد که این... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان 129، Personal، Formal، autonomy

is to do with multicollinearity, which is investigated by considering the correlation among the independent variables. Tables 4.46 to 4.48 indicate the great majority of the correlations among the independent (i.e. predictor) variables of the study are not above .7, which demonstrates that the multicollinearity assumption is... ادامه

By mitra1--javid, ago