علمی

مدل مفهومی مدارس هوشمند

مدل مفهومی مدارس هوشمند برای استقرار مدرسه هوشمند باید مدلی ارائه نمود که بتواند اجزاء این نوع مدارس را مشخص نماید و به عنوان مرجعی برای توسعه مدارس هوشمند و همچنین تفکیک این نوع... ادامه

By 92, ago
علمی

پیمان نامه جهانی حقوق کودک

پیمان نامه جهانی حقوق کودک این کنوانسیون که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 نوامبر 1989 ( مصادف با 29 آبان سال 1368 ) می باشد ( 32 ) اولین توافق بین المللی در خصوص حمایت از کودکان است که... ادامه

By 92, ago
علمی

مفهوم اخلاق از دیدگاه امام علی

مفهوم اخلاق راغب در کتاب مفردات می­نویسد که دو کلمه خٌلقَ و خَلقَ به یک ریشه بازمی‌گردد خَلق به معنای هیئت و شکل و صورتی است که انسان با چشم می­بیند و خٌلق به معنی قوا و سجایا و صفات... ادامه

By 92, ago