بایگانی دسته: علمی

دانلود پایان نامه درباره ساختار فضایی و انحراف معیار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} آمار مکانیحذف اعداد پرتعدد پرت مقداری است که از سایر داده‌های اطرافش، به طور مشخصی متفاوت باشد. با استفاده از چند روش... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره ساختار فضایی و انحراف معیار بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره روش های ارزیابی و نرم افزار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} کریجینگ یک میانگین متحرک وزن‌دار است و به این صورت تعریف می‌شود:Z*(x0): مقدار تخمین زده شدهλi: وزنی که به نمونه (Z(xi تعلق... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره روش های ارزیابی و نرم افزار بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره اندازه گیری و درجه حرارت

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} محاسباتB: جرم خاک خشکA: قرائت اول (40 ثانیه) پس از تصحیح حرارتیRb1: عدد قرائت شده شاهد به وسیله هیدرومتر پس از تصحیح حرارتیB: قرائت... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره اندازه گیری و درجه حرارت بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره ارزیابی توان و جایگزینی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2. اسید سولفوریک غلیظ 96 درصد3. فروآمونیوم سولفات 5/0 نرمال (FeSO4(NH4)2SO4 , 6H2O)مقدار 08/196 گرم فروآمونیوم سولفات توزین و در یک بالن یک... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره ارزیابی توان و جایگزینی بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره تجزیه و تحلیل رگرسیون و ضرایب رگرسیونی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} استات آمونیوم 7=pH: مقدار 08/77 گرم استات آمونیوم در آب مقطر حل شد و به حجم یک لیتر رسانده شد. pHبا pH متر کنترل شد. اگر مقدار آن... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره تجزیه و تحلیل رگرسیون و ضرایب رگرسیونی بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره الگوی پراکنش و برنامه‌ریزی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تخمین عام و تخمین موضعیمعمول‌ترین شیوه تخمین در آمار کلاسیک، استفاده از میانگین کلیه نمونه‌های موجود است. این نوع تخمین را... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره الگوی پراکنش و برنامه‌ریزی بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره شاخص‌های ارزیابی و ارزیابی نتایج

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} این نوع کریجینگ را کریجینگ خطی گویند و شرط استفاده از این تخمین‌گر این است که متغیر Z توزیع نرمال داشته باشد. تخمین‌گر... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره شاخص‌های ارزیابی و ارزیابی نتایج بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره موقعیت جغرافیایی و توزیع جغرافیایی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} واریانس تعدیل شده عموماً جهت ارزیابی تخمین‌گرهایی به کار گرفته می‌شود که قادر به محاسبه واریانس تخمین هستند.ضریب... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره موقعیت جغرافیایی و توزیع جغرافیایی بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره موقعیت جغرافیایی و تغییرات ساختاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} آدهیکاری و همکاران (2009) با بررسی زمین آماری بافت خاک سطحی در غرب هانگاری مدعی شدند که نقشه تخمین‌های حاصله را می‌توان به... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره موقعیت جغرافیایی و تغییرات ساختاری بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره ساختار فضایی و هم وابستگی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} فاصله‌ای که در آن مقدار تغییرنما به حد ثابت و مشخص خود می‌رسد را اصطلاحاً دامنه گویند. در ماورای این فاصله نمونه‌ها دیگر... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره ساختار فضایی و هم وابستگی بسته هستند