بایگانی دسته: علمی

مقاله درباره فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} شکل 4-10. نقشه نهایی روش AND در نرم افزار ادریسیشکل 4-11. نقشه نهایی روش OR در نرم افزار ادریسیشکل 4-12. نقشه نهایی روش MID در نرم افزار... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره دریاچه ارومیه و الگوی پراکنش

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 68/070/091/065/086/080/080/71/056/0***: معنی‌دار در سطح احتمال 001/0. R2ضریب تبیین، R ضریب همبستگی.از میان تمام متغیرها، شن (83/0) بیشترین و پتاسیم... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره دریاچه ارومیه و الگوی پراکنش بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره آلودگی محیط زیست و کشاورزی پایدار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بررسی نقشه‌های پراکنش مکانی رس نشان داد که هم‌خوانی مناسبی بین مقدار رس و خصوصیاتی چون شن (همبستگی منفی)، آهک، کربن آلی و... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره آلودگی محیط زیست و کشاورزی پایدار بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره تعیین رابطه بین و آذربایجان غربی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بیشترین مقدار هدایت الکتریکی در این منطقه (dS/m) 97/8 مربوط به مناطق شمال شرقی نقده و همجواری و متاثر بودن نسبی این مناطق از... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره تعیین رابطه بین و آذربایجان غربی بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره ماتریس همبستگی و ارزیابی مدل

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 1* و ** معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد و یک درصدرس همبستگی مثبت و معنی‌داری (01/0p≤ ) با کربنات کلسیم معادل، کربن‌آلی و ازت کل... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره ماتریس همبستگی و ارزیابی مدل بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره ساختار فضایی و انحراف معیار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} آمار مکانیحذف اعداد پرتعدد پرت مقداری است که از سایر داده‌های اطرافش، به طور مشخصی متفاوت باشد. با استفاده از چند روش... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره ساختار فضایی و انحراف معیار بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره روش های ارزیابی و نرم افزار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} کریجینگ یک میانگین متحرک وزن‌دار است و به این صورت تعریف می‌شود:Z*(x0): مقدار تخمین زده شدهλi: وزنی که به نمونه (Z(xi تعلق... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره روش های ارزیابی و نرم افزار بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره اندازه گیری و درجه حرارت

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} محاسباتB: جرم خاک خشکA: قرائت اول (40 ثانیه) پس از تصحیح حرارتیRb1: عدد قرائت شده شاهد به وسیله هیدرومتر پس از تصحیح حرارتیB: قرائت... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره اندازه گیری و درجه حرارت بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره ارزیابی توان و جایگزینی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2. اسید سولفوریک غلیظ 96 درصد3. فروآمونیوم سولفات 5/0 نرمال (FeSO4(NH4)2SO4 , 6H2O)مقدار 08/196 گرم فروآمونیوم سولفات توزین و در یک بالن یک... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره ارزیابی توان و جایگزینی بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره تجزیه و تحلیل رگرسیون و ضرایب رگرسیونی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} استات آمونیوم 7=pH: مقدار 08/77 گرم استات آمونیوم در آب مقطر حل شد و به حجم یک لیتر رسانده شد. pHبا pH متر کنترل شد. اگر مقدار آن... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره تجزیه و تحلیل رگرسیون و ضرایب رگرسیونی بسته هستند