پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقالعملکار، خریدار، خیار، تفلیس

حقالعملکار مقرر میدارد: “حقالعملکار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حقالعملی دریافت میدارد”. بنابراین طبق تعریف مادهی مذکور، حقالعمل کار... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق تجارت، حقوق اشخاص

ه موسسان به نام او کرده اند و در صورت عجز او از پرداخت دیون مربوط به این معاملات صادر کرد.16 مبحث دوم: توقف در پرداخت دیونمطالب این مبحث به دو قسمت تقسیم می شود. در قسمت اول به بیان نظرات... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اشخاص ثالث، حقوق تجارت، حقوق طلبکاران، حقوق فرانسه

مقدمه بیان مسئلهوقتی قواعد مربوط به اعمال حقوقی که در روابط بین اشخاص در قلمرو حقوق مدنی مورد استفاده قرار میگیرد مورد بررسی قرار میدهیم مشخص میگردد که این... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان 129، Personal، Formal، autonomy

is to do with multicollinearity, which is investigated by considering the correlation among the independent variables. Tables 4.46 to 4.48 indicate the great majority of the correlations among the independent (i.e. predictor) variables of the study are not above .7, which demonstrates that the multicollinearity assumption is... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان autonomy، an، autonomous، factor

negative impact on the learners’ progress towards autonomy. Adamson & Sert (2012) in their article “autonomy in learning English as a foreign language” contended “as with definitions of learner autonomy, teacher autonomy too requires an individual and a social dimension, both which interact to mould a teacher... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان autonomy، Autonomy، Factor، Teaching

Leading, which is referred to as changing one‟s behavior with enough relationship to motivate the other person to follow you. Items 7, 16, 23, and 29 ask the teacher‟s skill in leading and helping the students over the learning bridge. 7. Establishing a Rapport The seventh factor in this questionnaire is rapport. It... ادامه

By mitra1--javid, ago