بایگانی نویسنده: 92

پایان نامه دینامیکی و مقایسه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تأثیر عواملی مانند فاصله کانونی زلزله و پارامترهای سیستم مثل پریود سازه، حد جاری شدن، نسبت سخت شوندگی و نوع رفتار غیر خطی... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه دینامیکی و مقایسه بسته هستند

پایان نامه بر اساس رفتار و سیستم‌ها

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} برای فرکانس‌های Hz2 تا Hz8 (2-8) 2-4-2- لایی و بیگس:بر اساس متوسط طیف غیر خطی که برای20 زلزله‌ی مصنوعی و ساخته شده که طیف خطی... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه بر اساس رفتار و سیستم‌ها بسته هستند

پایان نامه سیستم دوگانه و اعتمادپذیری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} برای تعیین مقدار ضریب اضافه مقاومت علاوه بر روش‌های آزمایشگاهی می‌توان از روش‌های تحلیلی همچون روش استاتیکی غیر خطی... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه سیستم دوگانه و اعتمادپذیری بسته هستند

پایان نامه عوامل دیگر و تحلیل طیفی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} (2-3) (2-4) باید توجه داشت که برای استفاده و تعیین شکل‌پذیری سیستم، طبق فرض بر این است که... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه عوامل دیگر و تحلیل طیفی بسته هستند

پایان نامه قابلیت اطمینان و روش تحلیل

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} از زمان نخستین فرمول‌بندی ضریب رفتار R تحقیقات زیادی در این باره صورت گرفته است. مطالعات جدیدی که در ATC34 آمده است منجر به... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه قابلیت اطمینان و روش تحلیل بسته هستند

پایان نامه تدابیر خاص و سیستم‌ها

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} شکل (2-5) رابطه بار – تغیر مکان در تسلیم تدریجیباید دانست که به طور معمول منحنی پوش(هیسترزیس) و منحنی بارگذاری افزایشی بر هم... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه تدابیر خاص و سیستم‌ها بسته هستند

پایان نامه رفتار واقعی و مدل ریاضی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در اثر تغییر شکل‌های ایجاد شده در ساختمان تنش‌ها و کرنش‌هایی به وجود می‌آید که البته به میزان و شدت زلزله و تغییر مکان و... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه رفتار واقعی و مدل ریاضی بسته هستند

پایان نامه اعداد و ارقام و ادبیات موضوع

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ضریب رفتار سازه به ما کمک می‌کند تا با یک تحلیل خطی بتوان میزان جذب انرژی سازه در حالت غیر ارتجاعی را به دست آورد.ضریب رفتار... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه اعداد و ارقام و ادبیات موضوع بسته هستند

پایان نامه شرایط عمومی و اصلاح رفتار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در سال 1959 ضریب k با مقداری بین تا به عنوان ضریب کاهش مقاومت وابسته به نوع سیستم سازه‌ای در نظر گرفته شد و در سال 1961 به صورت... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه شرایط عمومی و اصلاح رفتار بسته هستند

پایان نامه انرژی در ساختمان و تأمین کننده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} جدول (4-59) جمع‌بندی کلی فصل پنجم در غالب جدول 125جدول (5-1) جمع‌بندی کلی فصل پنجم در غالب جدول(تکراری) 129چکیده:اساسی‌ترین هدف در... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه انرژی در ساختمان و تأمین کننده بسته هستند