علمی

نظریه سه وجهی هوش استرنبرگ

.هوش در میان عوامل موثر در تنظیم و تربیت،ویژگی های فردی فراگیر،از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توانش های ذهنی ویژگی های شخصیتی از جمله خصوصیات فردی است که انگیزش تحصیلی و به تبع آن... ادامه

By 92, ago
علمی

تاریخچه اعتیاد در ایران و جهان

تاریخچه اعتیاد در جهان : چنان که از شواهد موجود بر میان  بشر از نخستین سالهای حیات مواد مخدر را در این کره خاکی می شناخته است و آن را به نوعی مصرف می کرده است. اما انسانهای اولیه در آغاز... ادامه

By 92, ago
علمی

مثال‌هایی برای درک بیشتر تفاوت رفتار جرأت مندانه با رفتار انفعالی و پرخاشگرانه

مثال‌هایی برای درک بیشتر تفاوت رفتار جرأت مندانه با رفتار انفعالی و پرخاشگرانه : 1 – درصف خرید ایستاده ایم، فردی می‌خواهد خودش را جلوی ما جا بزند به ما می‌گوید : من عجله دارم اجازه... ادامه

By 92, ago