اهمیت و اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی

میهمان
آگوست 6, 2018 0 Comment

ویژگی ها و تعاریفی از تعلیم و تربیت[1] تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش فرایندی منظم و مستمر است که هدف آن هدایت و رشد همه جانبه ی پیشرفت […]

اصول هوش اخلاقی از دیدگاه روانشناسان

میهمان
0 Comment

هوش اخلاقی بوربا هوش اخلاقی توسط بوربا در روانشناسی وارد شده است او هوش اخلاقی را ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف، داشت اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به […]

موانع تفکر انتقادی از نظر روان شناختی

میهمان
آگوست 5, 2018 0 Comment

آموزش راهبردهای فراشناختی مفهوم فراشناخت، از مهم ترین موضوعات شناختی مرتبط با یادگیری است. این مفهوم نخستین بار از طریق فلاول در دهۀ 1970 در زمینۀ حافظه مطرح شد. وی […]

نقد اگزیستانسیالیست­های خدا باور!!

میهمان
0 Comment

نقد اگزیستانسیالیست­های خدا باور از بررسی آراء و دیدگاه­های فلسفی و تربیتی کی­یرکگور، یاسپرس، مارسل و تیلیش به نظر می­رسد این خداباوران مسیحی، تحت تأثیر جوّ طوفان­زای وجودگرایی، خواسته یا […]

آثار  تربیتی آموزشی امید در زندگی روانی

میهمان
0 Comment

آثار  تربیتی آموزشی امید در زندگی روانی از نگاه قرآن ” امید ” با استفاده از رویکرد های شناختی حاصل می شود که ارکان آن را  “خود شناسی “،”خداشناسی “،”خود […]