مدیریت دانش 4 عنصر اساسی دارد: دانش، مدیریت، تکنولوژی اطلاعات و فرهنگ سازمانی. هر کدام از اجزا نقشی عمده در مدیریت دانش داشته و می تواند تاثیر بسزای در  موفقیت یا شکست آن داشته باشد(عباسی ، 1389).

  پنج گام آغازین ورود به بورس اوراق بهادار
دسته بندی : علمی