منابع مقاله درباره پروتکل الحاقی

وآثار جنگ برآنان درسایرکشورهایاسلامی
درلبنانبه واسطهجنگ با اسرائیل درتابستان2006 بیش از یک میلیون نفرآواره شده که از این تعداد40% آنها کودک بودهاند وحدود987 نفرکشته شده که 45% آنها را کودکان تشکیل میدادهاند. حدود40 الی50 مدرسه درلبنان بعلت بمبارانها تخریب شده وکودکان لبنانی حتیاز دسترسی به کمکهای بشردوستانه محروم بودهاند.

براساسبیانیه «آقندن روهرمن» نماینده ویژه درفلسطیناشغالیکه درآگوست2006منتشرشد، برای 44/1 میلیون فلسطینی ساکن«غزه »که838000 نفرآنان را کودکان تشکیل میدهند. وضعیت بحرانی به واقعیتی روزمره تبدیل شده است. وی میگوید: دربازدید اخیر خود از«غزه» به وضوح دیدم کهکودکان این سرزمین درفضاییآکنده ازخشونت، ترس واضطراب به سر میبرند. تنها طی ماه گذشته حدود 35 کودک فلسطینی در «غزه» کشته شدند که یکچهارم آنها زیر10سال سن داشتند. این واقعه تعداد کل کودکان فلسطینی کشته شده در نوار غزه را به65 نفر رساند. ایندومین بار از زمان انتفاضه سپتامبر2000 است که میزان تلفات به چنین حدبالایی میرسد. امسال با کشته شدن یک کودک اسرائیلی تعداد کلکودکان کشته شده دراین سرزمین را به 66 نفررساند. از زمانآغاز انتفاضه 912 کودک جان خود را ازدست دادهاند کهاز آن میان 119 کودک اسرائیلی بودهاند. یک وکیل بینالمللی ومدافع حقوق کودکان میگوید: صدها کودک و نوجوان فلسطینی هم اکنون در زندانهای رژیم اسرائیل با انواع شکنجه و بدرفتاری مواجه هستند. «جرارد هورتون»، عضوکانون « دفاع از کودکان فلسطین» دریک نشست عمومیدرلندن با اشاره به گزارشی که با حمایت اتحادیه اروپا درباره وضعیت کودکان زندانی فلسطین تهیه شده است میگوید: سربازان اسرائیلی شبانه و بصورت کاملاً وحشیانه به خانههای فلسطینیحمله میکنند تاکودکان ونوجوانان را بدلیل پرتاب سنگ به سوی نظامیان اشغالگر بازداشت نمایند وی اظهارمیدارد: این اتفاق تقریباً هر شب تکرار میشود و سربازان اسرائیلی با ورود غیرقانونی به منازل فلسطینیها کودکان و اعضای خانواده آنها را با خشونت تمام دستگیر می کنند. نظامیان اسرائیلیاعضای خانواده وکودکان را که اکثر این کودکان12 سال بیشتر سن ندارند با چشمان ودستان بسته به داخل خود روانداخته و برای بازجویی به اداره پلیس وسپس به مکانهایی نامعلوم منتقل میکنند و تلاشها برای یافتن مکان و مراکز اختفاء کودکان بینتیجه باقی مانده است.
آقای«هورتون» میگوید: درتحقیقات بعملآمده مشخص شده است که در این بازجوییها کودکان به روشهای مختلفمجبور به اعتراف میشوند. دراکثر موارد کودکان را با تحقیر به اتاقهایی میبرند وسپس فردی به زبانعربی شروع به فحاشی میکند تا شخصیت کودکان را خردنماید. دراینبازجوییها تقریباً 75% کودکان موردآزار واذیت قرارمیگیرند و کتک میخورند و با انواع شکنجهها روبرو میشوند. درنتیجه کودکان پسازاعتراف اجباری برای محاکمه به دادگاههای اسرائیل منتقل میشوند که اکثرقریب بهاتفاق این کودکان مجرم شناخته میشوند وحتی اینکودکان ازداشتن وکیل محروم میشوند وخانوادههایشان پس از کلی مشکلات کهموفق به اخذ ورود به اسرائیل میشوند درردیف آخردادگاه فقط نظارهگر بوده یا اینکه گاهی پس از جلسات دادگاه به اسرائیل ورود پیدا میکنند. این بازداشتها وحملات اسرائیلیها به کودکان باعث شدهکه برجسم، روح وشخصیت کودکان تاثیر منفی گذاشته وادامه زندگیرا برای آنان بشدت بحرانی نماید وآنها را دچار انواع بیماریهای روحی وروانی کند.
درسومالیاستفاده از کودکان سربازکه ازکودکان سابق خیابانی بودهاند رواج دارد. براساسآماراز مارس تا ژوئن 2006 جنگ سنگین بیننیروها باعث نقض حقوق بشرکودکان و آواره شدن هزاران کودک به همراه خانوادههای خود شده است. کودکان در این کشورآفریقایی بعلت جنگهای بوجود آمده در بحران غذایی شدید بهسر میبرند ونیاز به یاری دارند. عدم تغذیه کافی ومؤثر منشأ بسیاری از بیماریهاست که وضعیت بهداشتی مردم و بخصوص کودکان سومالی را تحتتأثیرخویش قرارداده است . «خوزه گرازیانودوسیلوا» مدیرکلسازمان خوارو باروکشاورزی مللمتحد (فائو) هشدار داده است که اگر به مردم قحطی زده این منطقه کمکنشود آنها جان سالم ازشرایط حاکم بدرنخواهند برد. وی میگوید: «منطقه شاخ افریقا» مهمترین منطقه برای «فائو»خواهد بود وما بیشترینتلاشخود را برای بهبود امنیت غذاییدر اینمنطقه انجام میدهیم. بکارگیری کودکان درجنگ از دیگر موارد تضییع حقوق کودکان درسومالی است که بطورمستقیم در نزاعها دخالت داده میشوند و ازآنها گاهی درخط مقدم درگیریها استفاده میشود، ناامنی، عدم دسترسی به امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی از جمله موارد نقض حقوق کودکان دراین کشور میباشد.
براثر جنگهای داخلیدرسومالی دیگر جای امنی برای کودکان دراین کشور وجود ندارد. دیده بان حقوق بشر در مورد وضعیت کودکان سومالی درجریان جنگهای داخلی ابراز نگرانی میکند وگروه «الشباب» را به استفادهازکودکان بهعنوان سرباز دراین جنگها متهم میکند. اینسازمان درگزارشخود تأکید نموده که گروه تندرو «الشباب» از میان کودکان سرباز انتخاب ودر برخی مواقع آنها را ملزم به ازدواج اجباری میکند. اعضای اینگروه به مدارس ومعلمان حمله میکنند و بعضاً آنان را مورد آزار و اذیتهای جنسی قرار میدهند. اینگزارش پسازگفتوگوی دیدهبان حقوق بشر با تعدادی قریب به164کودک سومالیایی بدست آمده است که21 تن ازآنها توانستهاند به همراه بعضیاز معلمان و والدینشان ازدست نیروهای «الشباب» فرارکرده و به کنیا بروند.
از زمانی که درگیریها، درسومالیدرسالهای2010و2011 شدتگرفته، «الشباب» کودکان را مجبور کرده بهعنوان سرباز بهآنان بپیوندند ودراین بین کودکان10ساله نیز به چشم میخوردند. کشته شدن کودکان یکیدیگر ازعواقب جنگ درسومالی است. بهگفته یک دانشآموز از بین100نفر بچه که در یک مدرسه درس میخواندند فقط چند نفر که تعدادشان انگشت شمار بود موفق به فرار شده و بقیه این کودکان در جنگ کشته شدهاند. اینگزارشحکایت از ایندارد که گروه «الشباب» ازدختران در ارائه خدمات ومبارزه در خطوط مقدم جنگ استفاده میکند. بعنوان مثال آنان را برای همسری سربازان انتخاب می کردند وچنانچه خانوادههایی با آنها به مقاومت میپرداختند با بدرفتاری وحتی مرگ مواجه میشدند.
نیروها وجناحهای مختلف متعارضدرسودان تاریخ طولانیدر بکارگیری برای اهداف نظامی دارند گزارشات متعدد درارتباط باتجاوز نیروهای نظامی به کودکان وبویژه دختران وجود دارد. در«دارفور» تجاوز هدفمند قومیعلیهدختران وزنان بخصوصدرمناطق آوارهنشین وجود دارد و40% قربانیان زیر18سال هستند.
درسودان به سهروش ازکودکان برای اهداف نظامیاستفاده میشود: اولین شکلآن بکارگیری کودکان به عنوان کودک – سرباز درجنگ است که دراکثرکشورها دیگرنیزاین شیوه مرسوم میباشد. دومین روش استفاده درفعالیتهای حمایت ازجنگ مانند نگهبانی، جاسوسی و بردگی جنسی است وسومین گونه آن نیز استفاده از کودکان برای تبلیغات سیاسیدرجنگ (پروپاگاندا)1است. دربرخی موارد کودکان به عنوان یک ابزار مشخص برای تحقیر یک قوم درمقابل قوم دیگرقرارگرفتهاند. محدودیتهای تأمینآب در اردوگاههای پناهندگان که نیمی ازآنها کودکان هستند و دیگر احتیاجات به شدت وجود دارد.

اینها فقط بخش کوچکی ازآثار تعارضات مسلحانه برکودکان درکشورهای اسلامی میباشد.
بند سوم : میثاق حقوق کودک دراسلام
میثاق حقوق کودک در اسلام حاصل کوششی است که درون سازمان کنفرانس اسلامی برای حمایت از کودک صورت گرفته است. درپیشینه تصویب این میثاق میتوان به بیانیه حقوق و مراقبت از کودک در جهان اسلام مصوب دهمین اجلاسسران کنفرانس اسلامی(جلسه دانش واخلاق در پیشرفت امت اسلامی) مالزی دراکتبر سال2003 اشاره نمود. درمقدمه این میثاق که شامل پانزده بند میباشد به نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی، اعتقاد به حقوق اساسی و آزادیهای عمومی به عنوان بخش جداییناپذیر از اسلام، نیزلزوم گسترش عملکرد اسلامیدربخش کودک، اتخاذ راه کار واقدام جدی ومؤثر برای حمایت از کودک ونگرانی از تضعیف خانواده وتداوم الگوهای فرهنگی منسوخ اشاره شده است.
میثاق دارای26 ماده است کهگذشته ازمقدمه واصول واهداف، تمهیداتی در ارتباط با سن کودک، برابری، حقحیات، هویت، استحکام خانواده، آزادیهای شخصی، آزادی تجمع، پرورش، آموزش وفرهنگ، اوقات فعالیت واستراحت، استاندارد زندگیاجتماعی، بهداشت کودک، حمایت ازکودک معلول و دارای نیازهای خاص، کارکودک، عدالت، مسئولیت والدین وحفاظت درمقابل رویههای مضر وکودکان پناهنده دارد. مقدمه این میثاقدر ارتباط با حقوق بشردوستانه قابل تأمل است. با توجه به اینکه کودکان بهعنوان جزئی از بخش آسیبپذیرجامعه، بارعمده رنج ناشی از بلایای طبیعی وساخته دست انسان که منجر به پیامدهای غمانگیز همچون بیسرپرستی، آوارگی، بهرهکشی ازکودکان درارتش یا کارسخت، پرخطر و غیرقانونی میشود را به دوش میکشند وهمچنین با توجه به رنج کودکان پناهنده و کودکانی که تحت سیطره اشغال، مرارت و آوارگی ناشی ازمنازعات مسلحانه و قحطی به سر میبرند و بدینسان موجبات گسترشخشونت درمیان کودکان وافزایش تعداد کودکان معلولجسمی، روحی، اجتماعی را فراهم میسازد. با اینکه درمقدمه کم وبیش اهمیت وآثار ناشی از تعارضاتمسلحانه برکودکان درکشورهای اسلامیتوجه شده است ولیکن در بندهای اجرایی فقط دو ماده است که ازمنظرحقوق بشر دوستانه قابل تأمل است. اول بند 5 ماده17 که میگوید: «حفاظت از کودکان بواسطه عدم درگیر نمودن آنها درمنازعات مسلحانه و جنگها» ودیگری ماده21 که میگوید: «کشورهای عضو این میثاق تا حدامکان بهره مندی کودکان پناهنده یا آنهاییکه بطور قانونی، مشابه چنین وضعیتی را اکتساب نمودهاند ازحقوق مقرر شده برای ایشان دراین میثاق مطابق قوانین داخلیخود تضمین خواهند نمود.»
درارتباط با بند5 ماده17باید بیان نمود که میثاق سن مشخصی را برایکودک معین نکرده است. از نظر میثاق، منظور از کودک هر انسانی است که بر اساس قانون قابل اعمال درمورد وی، به سن بلوغ نرسیده است. علیهذا 20 کشور اسلامی تاکنون پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفتهاند و بر اساس پیشبینی کنوانسیون طی ماده 3 که هردولت هنگام پذیرش اعلامیهای را خواهد داد که حداقل سنی را که برای بکارگیری دواطلبانه درارتش ملیخوداجازه میدهد، اعلام و توضیحاتیدرمورد حمایتهایی که تصویب کرده ارائه نماید، که این بکارگیری اجباری وقهرآمیز نیست. این کشورها براساس پاراگراف2 بند3 سنین زیر را به عنوان سن فرد برای بکارگیری درارتش ملی خویش اعلام نمودهاند:

  دانلود پایان نامه حقوق درباره : اکل مال به باطل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

افغانستان22-28سال، آذربایجان17سال، بحرین18سال، بنگلادش 16سال، چاد 18سال، قزاقستان19سال، کویت18سال، قرقیزستان19سال، لیبی18سال، مالی18سال، مراکش 18سال، موزامبیک20سال، قطر18سال، سنگال20سال، سیرالئون20سال، سوریه 18سال، تاجیکستان 18 سال، ترکیه 18سال، اوگاندا 18سال. درحالیکه میثاق درماده 5 اصل برابری بین کودکان را بر اساس شاخص هایی شامل جنسیت و … مطرح می کند ولیکن با توجه به آسیب پذیری بیشتر دختر بچهها درجنگها به اشکال مختلف، انتظار میرفت که حمایت ویژه از آن مطرح گردد. چنان که اگر به پروتکل الحاقی به منشور حقوق بشر ومردم آفریقا درباره زنان مصوب 2005 نگاه کنیم تمهیدات بیشتری برای حمایت از دختر بچهها مطرح است.
پروتکل الحاقی به منشورحقوق بشر ومردم آفریقا درباره زنان در ژوئیه سال 2003 توسط اجلاس سران اتحادیهآفریقا درموزامبیک تصویب شد ودر25 نوامبر2005 پس ازامضای25 کشورآفریقاییلازم الاجرا گردید. چارچوب حقوق پروتکل انعکاسی از نیازها وحمایت از زنان در برابر موارد خاص نقض حقوق بشر آنان است. به ویژه درزمینه خشونت علیه زنان و آثار تعارضات مسلحانه. این پروتکل دارای مقدمه و 27ماده است.
پروتکل درماده 4 در بیان حق امنیت فیزیکی وعاطفی میگوید که زندگی و تمامیت وجودی زنان مورد احترام است وبنابراین دولتها باید دراینخصوص اقداماتی بهعملآورند. بندهای«ج و د» اینماده میگوید: «دولتها باید اقداماتی برای تحقق امنیت جسمی وعاطفی زنان بهعمل آورند. آنها میباید دختران و زنان را علیه

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید